Kad matytumėte pilną svetainę, prašome įjungti JavaScript palaikymą.
Enable JavaScript in your browser to see this website.
Включите JavaScript в своем браузере, чтобы увидеть этот сайт.
0
Jūsų krepšelis tuščias.
Iki nemokamo pristatymo Jums liko:€ 50
Sėkmingai įdėjote į krepšelį
Nėra galimybes įsigyti nurodyto produkto kiekio.

Pasiteirauti dėl didesnio kiekio

Paieška

0

Privatumo politika

 

 1. Bendrosios nuostatos
1.1. Asmens duomenų tvarkytojas (toliau „Tvarkytojas“) - Fokus Pokus Tattoo Art Shop, buveinės adresas J.Tumo Vaižganto 8, Vilnius,  kontaktinis tel. nr. +370 61414014. Tarpininko valdomos elektroninės parduotuvės internetinis adresas www.eshop.fokuspokus.lt.
1.2. Toliau pateikiamos privatumo politikos ir asmens duomenų taisyklių tikslas (toliau - „Taisyklės“) - reglamentuoti ir aiškiai apibrėžti asmens duomenų kaupimą, tvarkymą ir laikymą pas Tvarkytoją.
1.3. Taisyklių paskirtis - numatyti pagrindines asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir tvarkymo taisykles, asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo technines ir organizacines priemones, siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679) ir kitų įstatymų bei teisės aktų, nustatančių asmens duomenų apsaugą, laikymąsi ir įgyvendinimą.
1.4. Duomenų subjektas laikomas susipažinusiu su šiomis Taisyklėmis ir jas perskaitęs, kai išreiškia sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis.

2. Asmens duomenų tvarkymo tikslai
2.1. Tvarkytojas tvarko asmens duomenis šiais tikslais:
2.1.1. Tvarkytojo valdomos elektroninės parduotuvės www.eshop.fokuspokus.lt lankytojų registravimas internetiniame puslapyje ir užsiregistravusių lankytojų prisijungimo identifikacija, siekiant suteikti galimybę elektroninės parduotuvės lankytojams internetu įsigyti Dovanų kuponus.
2.1.2. Klientų aptarnavimo tikslais, siekiant suteikti galimybę elektroninės parduotuvės lankytojams internetu įsigyti Dovanų kuponus bei registravimo ir identifikavimo tikslais.
2.1.3. Nuolaidų suteikimo ir neteisėtos nuolaidos įgijimo prevencijos tikslais.
2.1.4. Tiesioginės rinkodaros tikslais, siekiant pasiųlyti  klientams bei internetinės parduotuvės lankytojams ar juos informuoti apie teikiamas paslaugas, skelbiamas akcijas ir nuolaidas.
2.1.5. Klientų lojalumo programų plėtros tikslais, siekiant pasiūlyti elektroninės parduotuvės lankytojams ir klientams galimybę dalyvauti organizuojamose loterijose, akcijose ir žaidimuose, siekiant pateikti nuolatiniams lankytojams/klientams specialius pasiūlymus bei suteikti papildomas nuolaidas.
2.1.6. Klientų aptarnavimo tikslais, siekiant suteikti galimybę įsigyti Dovanų kuponus.
2.2. Asmens duomenis Tvarkytojas renka tik teisės aktų ir šių Taisyklių nustatyta tvarka. Tvarkutojas tik gavęs išankstinį asmens duomenų subjekto sutikimą, tvarko asmens duomenis tiesioginės rinkodaros ir tikslais.

3. Asmens duomenų šaltiniai
3.1. Tvarkytojas asmens duomenis renka iš šių šaltinių:
3.1.1. Asmens duomenys, kurie yra nurodomi šių Taisyklių 2.1.1 punkte yra gaunami tiesiogiai iš asmens duomenų subjekto, kai asmuo registruojasi  elektroninėje parduotuvėje ir susikuria individualią vartotojo paskyrą.
3.1.2. Asmens duomenys, kurie yra nurodomi šių Taisyklių 2.1.2. punkte yra gaunami tiesiogiai iš asmens duomenų subjekto, kai asmuo atlieka pirkimą Tvarkytojo valdomoje elektroninėje parduotuvėje ir pirkdamas pateikia informaciją ir sutinką su jos tolimesniu naudojimu.
3.1.3 Asmens duomenys, kurie yra nurodomi šių Taisyklių 2.1.6 punkte yra gaunami iš dovanų kuponų platintojų, platinančių Tarpininko dovanų kuponus bendradarbiavimo sutarčių pagrindu, kai duomenų subjektas atvyksta pas partnerį įsigyti dovanų kupono.
3.1.4. Asmens duomenys, kurie yra nurodomi šių Taisyklių 2.1.3., 2.1.4. ir 2.1.5. punkte yra gaunami tiesiogiai iš asmens duomenų subjekto, asmeniui atliekant pirkimą Tvarkytojo valdomoje elektroninėje parduotuvėje, registruojantis ir įvedant atitinkamą informaciją  interneto puslapyje arba bet kuriuo kitu būdu susisiekus su Tvarkytoju ir pateikiant atitinkamą informaciją Tvarkytojo paslaugos gavimo metu.
3.1.5. Tvarkytoas turi teisę gauti asmens duomenis iš kitų asmens duomenų teikėjų (įskaitant asmens duomenų gavimą iš atitinkamų įmonių pagal sudarytas asmens duomenų teikimo sutartis), laikydamasis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų bei teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą.
3.2. Tvarkytojas nekaupia ir netvarko perteklinių asmens duomenų, taip pat tvarkant asmens duomenis yra laikomasi tikslingumo, sąžiningumo ir proporcingumo principų.
3.3. Tvarkytojas šių Taisyklių 2.1.1. ir 2.1.2., 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5. ir 2.1.6. punktuose nurodytais tikslais renka ir tvarko šiuos asmens duomenis: vardas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir IP adresas. Taip pat gali kaupti gyvenamosios vietos adreso informaciją, pagal kuriuos klientui gali būti suteikiamos nuolaidos.
3.4. Tvarkytojas papildomai gali rinkti ir tvarkyti šiuos asmeninius duomenis: telefono numeris, elektroninis paštas, adresas, vardas, pirkimo istorija ir pomėgiai.
3.5. Tvarkytojas, taip pat gali tvarkyti ir kitus asmens duomenis, nepažeisdamas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų bei teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą.
3.6. Elektronine parduotuve gali naudotis tik vyresni nei 16 metų amžiaus asmenys. Jaunesni nei 16 metų asmenys neturėtų savo asmens duomenų pateikti be tėvų ar globėjų sutikimo. Tėvai ar globėjai, gavę informacijos, kad jų nepilnametis vaikas, jaunesnis nei 16 metų naudojasi Tarpininko valdoma elektronine parduotuve, tačiau tėvai ar globėjai su tuo nesutinka, jie gali pateikti užklausą el. paštu fp.art.shop@gmail.comir visi susiję duomenys bus pašalinti.
 
4. Asmens duomenų tvarkymas, saugojimas ir terminai
4.1. Asmens duomenis Tvarkytosa tvarko tiksliai, sąžiningai ir teisėtai. Asmens duomenis Tvarkytoas tvarko, kai juos būtina tvarkyti dėl teisėto intereso, siekiamo Tvarkytojo ar trečiojo asmens, kuriam teisėtai yra teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai atitinkamais atvejais nėra svarbesni.
4.2. Tvarkydamas asmens duomenis Tvarkytojas s laikosi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 ir šių taisyklių ir vidaus teisės aktų. Klientas turintis pagrindą manyti, kad jo asmeniniai duomenys yra tvarkomi neteisingai, turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
4.3. Tvarkomi asmens duomenys yra tikslūs ir gali būti atnaujinami, jei tai reikalinga asmens duomenų tvarkymui. Asmens duomenys atnaujinami ir tikslinami duomenų subjektui pranešus apie pasikeitimą el. paštu ar telefonu. Registruoti vartotojai gali keisti asmens duomenis savo vartotojo paskyroje.
4.4. Asmens duomenys yra saugomi taip, kad būtų galima identifikuoti subjekto tapatybę, kai tai yra būtina tiems tikslams, kuriems duomenys buvo renkami ir tvarkomi.
4.5. Asmens duomenis Tvarkytojas tvarko atlikdamas sekančias funkcijas:  
4.5.1. marketingo veiksmus.
4.5.2. atliekant tiesioginį bendravimą su klientais.
4.5.3. informacinių technologijų palaikymą.
4.5.4. konfliktų valdymą ir klientų ar puslapio lankytojų pareikštų pretenzijų nagrinėjimą.
4.6. Tvarkytojas užtikrina pagrindinių duomenų apsaugos principų laikymąsi. 
4.7. Duomenų subjektams yra užtikrinama teisė žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su saugomais asmens duomenimis, kokiais tikslais jie tvarkomi, kokiems gavėjams jie teikiami ir įgyvendinti kitas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (ES) 2016/679 ir kituose teisės aktuose numatytas teises.
4.8. Tvarkytojas, kaip asmens duomenų valdytojas, imasi visų reikalingų priemonių, kad asmens duomenų subjektas galėtų įgyvendinti savo teises saugomų duomenų atžvilgiu. Duomenų subjektas, pateikęs prašymą ir asmens tapatybę įrodantį dokumentą, turi teisę susipažinti su jo asmens duomenimis, kurie yra saugomi Tvarkytojo ir kaip šie duomenys yra tvarkomi. Asmens duomenys duomenų subjektui yra pateikiami ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų subjekto prašymo pateikimo dienos. Už duomenų paruošimą, laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679, duomenų subjektui gali būti nustatomas mokestis, atsižvelgiant į administracines prašymo patenkinimo išlaidas.
4.9. Tvarkytojas užtikrina, kad visa reikalinga informacija, duomenų subjektui būtų pateikta aiškiai ir suprantamai, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu.
4.10. Duomenų subjektas turi teisę reikalauti ištaisyti, sunaikinti ir sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus. Ši Duomenų subjekto teisė realizuojama Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
4.11. Asmenys, pateikę neteisingus, melagingus ar klaidingus duomenis už tai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Tarpininkas netikrina ir neturi pareigos savo iniciatyva tikrinti asmenų pateikiamų duomenų tikrumo ir tikslumo.
4.12. Teisės aktų numatytais atvejais Tvarkytojas gali teikti tvarkomus asmens duomenis tretiesiems asmenims.
4.13. Asmens duomenys yra saugomi elektroninėje laikmenoje sukūrus Tvarkytojo klientų, valdomos elektroninės parduotuvės lankytojų ar 3.1.1-3.1.5. punktuose įgytų asmens subjektų asmens duomenų bazę.
4.14. Tvarkytojo duomenų bazėje asmens duomenys yra saugomi 5 metus nuo duomenų subjekto paskutinio apsilankymo Tvarkytojo valdomoje elektroninėje parduotuvėje, jei apsilankymo metu buvo identifikuotas klientas.
4.15. Asmens duomenys, kurie yra gauti 2.1.3 ir 2.1.6 punktuose šių Taisyklių numatyta tvarka yra saugomi 5 metus nuo duomenų pateikimo ar paskutinio duomenų atnaujinimo.
 
5. Asmens duomenų saugumas
5.1. Tvarkytojas užtikrina tinkamų administracinių ir techninių priemonių įgyvendinimą, kurios skirtos apsaugoti asmens duomenis nuo neteisėto kopijavimo, naikinimo, keitimo, viešinimo ar kitos neteisėtos veiklos, disponuojant asmens duomenimis.
5.2. Tvarkytojas užtikrina, kad visi darbuotojai dirbantys su asmens duomenimis susipažintų su šiomis Taisyklėmis. Tvarkytojas įpareigoja visą su asmens duomenimis susijusią informaciją laikyti konfidencialia ir slapta, išskyrus atvejus, kai galiojantys įstatymai ar teisės aktai numato atitinkamos informacijos viešumą. 
5.3. Tvarkytojo elektroninė parduotuvė veikia taip, kad viešai veikiančioms interneto paieškos sistemoms būtų maksimaliai apribota prieiga prie saugomų asmens duomenų.
 
6. Slapukai
6.1. Tvarkytojas, siekdamas suteikti visavertes elektroninės parduotuvės www.eshop.fukuspokus.lt paslaugas, į internetinės svetainės lankytojo kompiuterį ar kitą naudojąmą įrenginį gali įdiegti Slapukus.
6.2. Slapukai yra naudojami lankytojo/pirkėjo, kaip ankstesnio internetinės parduotuvės lankytojo atpažinimui, informacijos apie prekes, įdėtas į prekių krepšelį išsaugojimui, internetinės svetainės lankomumo statistikos kaupimui ir kita.
6.3. Socialinių tinklų slapukai skirti pateikti galimai dominančias prekes kliento/lankytojo socialinių tinklų paskyrose. Šie slapukai taip pat yra naudojami vartotojui norint pasidalinti socialinio tinklo paskyroje tam tikra preke iš elektroninės parduotuvės ar norint parodyti, kad viena ar kita prekė patinka. Navigaciniai slapukai užtikrina sklandų naršymą internetinėje svetainėje ir užtikrina prieigą prie saugių elektroninės parduotuvės sričių. Reklaminiai slapukai skirti priminti elektroninės parduotuvės lankytojams apie galimai dominančias prekes, šie slapukai leidžia matyti reklaminius skydelius kituose puslapiuose. Funkciniai slapukai gali išsaugoti prekes pirkinių krepšelyje, kad kitą kartą įėjus į puslapį, būtų galima sklandžiai tęsti apsipirkimą.
6.4. Tvarkytojo valdomos elektroninės parduotuvės vartotojai bet kuriuo metu gali peržiūrėti, kokie slapukai yra naudojami, ištrinti dalį ar visus į įrenginį įrašytus slapukus. Ištrynus slapukus tam tikros internetinės svetainės funkcijos gali būti neprieinamos. Siekiant sklandžiai naudotis visomis internetinės parduotuvės funkcijomis rekomenduojama slapukų veikimą įjungti. Duotą sutikimą slapukų naudojimui bet kuriuo metu vartotojas gali atšaukti, pakeičiant naudojamos interneto naršyklės nustatymus.

7. Baigiamosios nuostatos
7.1. Šios Taisyklės įsigalioja 2018 m. balandžio 17 d. Papildoma informacija gali būti pateikta pirkimo sutartyje. Tvarkytojas gali savo nuožiūra keisti šią privatumo politiką, atnaujinta Privatumo politika įsigalioja nuo jos paskelbimo svetainėje.
 
Svetainėje naudojamų slapukų aprašai
(gali būti, kad ne visi sąraše paminėti slapukai yra naudojami šiuo metu, šioje svetainėje).
Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. cookies). Tai mažos tekstinės bylos (arba panaši technologija), kurios yra įrašomos ir nuskaitomos kas kartą lankantis šioje svetainėje. Dauguma naršyklių slapukus priima numatytuoju būdu bei leidžia juos valdyti. Jūs, naršyklės nustatymų pagalba, galite valdyti slapukų nustatymus, juos trinti ar drausti. Detalesnę informaciją apie slapukų valdymą rasite savo naršyklės pagalbos puslapyje.

Informacijos siuntimo formos
last_comment_signature
- atsiliepimo (ar palikto komentaro) numeris, naudojamas kaip atsiliepimo identifikatorius;
 
Vartotojų sąsaja
wver
- pasirinkta mobili ar responsive svetainės versija;
user_currency - lankytojo pasirinkta valiuta;
loginPage - puslapis iš kurio buvo prisijungta prie svetainės uždarų zonų;
*_dir, order_* - svetainės įrašų rūšiavimo tipas;
AgreedToPrivPolicy - šis slapukas įrašomas kai lankytojas sutinka su svetainės privatumo politika.
weUseCookiesForget - papildomas slapukas AgreedToPrivPolicyveikimo užtikrinimui.

Prekių / paslaugų katalogo slapukai:
order_prod_list
- produktų sąrašo rūšiavimo tipas;
ObjOnPage - informacinių blokų skaičius puslapyje;
CatOrder - produktų kategorijų turinio rūšiavimo tipas;
templateFilter_* - reikšmė naudojama filtravimui, pasirenkant šablono reikšmes

El. pasrduotuvės slapukai:
modNavPriority_*
- modifikacijų navigavimo prioriteto nustatymai;
cPidThumb_* - produktų palyginimo, produkto nuotraukos ID;
cPidTitle_* - produktų palyginimo produkto antraštė;
comparePidLst - produktų palyginimo sąrašas;
oq_cnt - norimas įdėti į krepšelį produktų kiekis, kurio nėra sandelyje. Šis skaičius yra rodomas paklausime siunčiamame administratoriams.
inquireFrmDT - produkto formos užklausos data;
OverQuantityInquire - užklausa dėl produkto, kurio nėra sandelyje;
OverQuantityInquirePid - produkto ID, kurio nėra sandelyje;
OverQuantityInquireCnt - kiekis, kurį bandėte įdėti, bet jo sandelyje nėra, tad laikinai saugojama čia, vėliau yra rodoma užklausimo formoje.
cartPagePos - krepšelio puslapio postūmis nuo viršaus, naudojamas grąžinti vartotoją atgal prie aktualaus ekrano vaizdo.
eshFilterClosed - el. parduotuvės filtrų uždarymas.
 
Trečiųjų šalių slapukai:
Apie Google Analytics slapukus:
Apie AddToAny slapukus:
Apie AddThis slapukus:
http://www.addthis.com/privacy
Apie Facebook slapukus:
Apie Zopim Chat slapukus:
Svetainės laiškų siuntimo formos
Laiškai siunčiami iš svetainės nėra saugomi svetainės duomenų bazėse. Juos gauna el. paštu svetainės administratorius.

Svetainės naujienlaiškių sistema
Svetainėje yra galimybė užsiprenumeruoti naujienlaiškius. Suvestas elektroninis paštas yra saugomas duomenų bazėje ir yra prižiūrimas svetainės atministratorių. Jei norite atsisakyti naujienlaiškių, prašome sekti šia nuoroda
 
El. parduotuvė
Norint identifikuoti užsiregistravusius lankytojus, el. parduotuvės duomenų bazėse yra saugomi prisijungimo bei pirkimo istorijos duomenys. Jokie kiti duomenys, kurie nėra reikalingi pagal įstatymus išrašyti sąskaitoms faktūroms, nėra saugomi.
Duomenų bazėse yra saugoma:
  • El. paštas - reikalingas identifikuoti lankytoją bei siųsti sąskaitas.
  • Vardas. 
  • Pavardė.
     
 
smart foreash
Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. „cookies“). Jie gali identifikuoti prisijungusius vartotojus, rinkti statistikos duomenis ir padėti pagerinti naršymo patirtį kiekvienam lankytojui atskirai.
Susipažinkite su mūsų Privatumo politika
Sutinku Išvalyti slapukus ir išeiti